အကောက်ခွန်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ


Open pdf(Myanmar)


ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားမှူကြိ ုတင်သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း(Advance Ruling on Classification)


Open pdf


အကောက်ခွန်တန်ဘိုးကြ ိုတင်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ(Advance Ruling on Customs Valuation)


Open pdf